Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden OCS Workplaces B.V. ,OCS Plus B.V. en Inspiration Office B.V. (december 2020)

Algemeen (artikel 1)

 1. Daar waar hierna wordt gesproken over OCS, wordt bedoeld OCS Workplaces B.V., OCS Plus B.V. en Inspiration Office B.V. Klant is de wederpartij van OCS. Gezamenlijk worden OCS en de Klant aangeduid als Partijen.
 2. Bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden zijn deze algemene voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) van toepassing op alle rechtshandelingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en diensten van OCS en door OCS ingeschakelde derden.
 3. Afwijkingen zijn alleen geldig wanneer dat uitdrukkelijk blijkt uit een door OCS getekend schriftelijk stuk. De vernietiging en/of nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden laat de werking van de overige bepalingen onaangetast.
 4. De Klant staat in voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die in of op naam van de Klant handelingen als genoemd in lid 2 van dit artikel met OCS aangaat.

Totstandkoming van de Overeenkomst (artikel 2)

 1. Aanbiedingen van OCS worden gestand gedaan gedurende een periode van 14 dagen na dagtekening daarvan, tenzij er sprake is van een kennelijke fout. Genoemde prijzen zijn in Euro, exclusief BTW/heffingen/belastingen/kosten/ meer –en minderwerk.
 2. Tussen de dag van ontvangst door OCS van de door de Klant voor akkoord getekende en/of door hem bevestigde aanbieding (hierna gezamenlijk ‘geaccepteerde aanbieding’) en de schriftelijke bevestiging daarvan door OCS zijn standaard twee hele werkdagen bedenktijd voor de Klant opgenomen. Tijdens deze dagen kan de Klant de door hem geaccepteerde aanbieding kosteloos wijzigen of zelfs geheel annuleren. Na deze termijn is de door de Klant geaccepteerde aanbieding onherroepelijk geworden en kan dus niet meer eenzijdig door hem gewijzigd of geannuleerd worden. Voor een eenmaal door de Klant gewijzigde aanbieding geldt de twee dagen bedenktijd niet meer.
 3. Zodra OCS de door de Klant geaccepteerde aanbieding schriftelijk heeft bevestigd, is de Overeenkomst tot stand gekomen (hierna ‘Overeenkomst’). Daarvan is ook sprake indien OCS al met de uitvoering is begonnen. In dat geval wordt de inhoud van de Overeenkomst geacht te blijken uit de aanbieding, eventuele correspondentie en facturen.

Uitvoering van de Overeenkomst (artikel 3)

 1. De Klant zal alle informatie waaronder eventuele vergunningen die nodig zijn om de Overeenkomst uit te voeren tijdig en kosteloos aan OCS ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid daarvan. De (financiële) gevolgen van het niet voldoen aan één of meer van deze verplichtingen komen voor rekening en risico van de Klant die in dat geval OCS tevens vrijwaart en schadeloos zal stellen ingeval van claims van derden.
 2. De Klant dient er op zijn kosten voor te zorgen dat de werkzaamheden op de door hem aangewezen locatie goed en veilig uitgevoerd kunnen worden en dat de benodigde nutsvoorzieningen aanwezig zijn.
 3. OCS zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om de Overeenkomst correct uit te voeren waarbij termijnen – tenzij uitdrukkelijk anders bepaald – indicatief zijn. Het enkele verstrijken van een termijn levert geen verzuim op. Daarvan is slechts sprake als OCS in gebreke is gesteld waarbij OCS tevens een redelijke termijn is gesteld om alsnog (behoorlijk) na te komen. Wat in dit verband een redelijke termijn is, hangt af van de aard van de te verrichten prestatie en van de vraag of en in hoeverre OCS daarop invloed heeft kunnen of kan uitoefenen. Ingeval het de oplevering betreft van het werk als zodanig of een gedeelte daarvan, wordt een periode van tenminste drie maanden redelijk geacht.

 

 1. Bij de uitvoering van (onderdelen) van de Overeenkomst is het OCS toegestaan om derden in te schakelen.
 2. Het risico van geleverde zaken gaat over op de Klant op het moment van eerste oplevering door OCS. De Klant is in lijn met hierna in artikel 7 lid 2 bepaalde wel verplicht om voor voldoende verzekering van deze zaken te zorgen zodra deze op de door hem aangewezen locatie zijn uitgeladen. Dit betekent overigens niet dat de Klant eventuele schades tot en met het eerste moment van oplevering daarmee heeft geaccepteerd.
 3. Eventuele gebreken aan de werkzaamheden en/of zaken dienen tijdens de (op)levering(en) maar uiterlijk binnen 5 werkdagen daarna schriftelijk gemotiveerd aan OCS te zijn gemeld. In geval de klacht terecht is, wordt OCS een redelijke termijn gegeven om deze op zijn (OCS) kosten te herstellen. Blijkt de klacht onterecht dan vergoedt de Klant eventueel vanwege deze klacht door OCS gemaakte kosten. Wordt een klacht te laat ingediend dan wordt deze niet meer in behandeling genomen.
 4. Geringe afwijkingen van kleuren (w.o. bedrukkingen), hoeveelheden, gewichten of maten zijn geen reden om de werkzaamheden en/of zaken af te keuren.
 5. Kunnen zaken vanwege aan de Klant toe te rekenen omstandigheden niet op de locatie worden afgeleverd dan komen de (extra) kosten voor transport en opslag voor zijn rekening. Dit staat los van de verplichting van de Klant om voor voldoende verzekering van de betreffende zaken te zorgen. De in dit lid (8) bedoelde zaken worden geacht te zijn afgeleverd conform lid 5 van dit artikel.
 6. Wordt de opdracht in fases uitgevoerd dan wordt de voorafgaande fase geacht te zijn goedgekeurd indien dit blijkt uit het proces verbaal van oplevering van die betreffende fase (i) of wanneer de Klant die fase in gebruik heeft genomen waaronder ook wordt begrepen het door anderen dan OCS (laten) verrichten van werkzaamheden daaraan (ii) of wanneer OCS gestart is met de volgende fase nadat de Klant in de gelegenheid is gesteld de daaraan voorafgaande fase te accepteren maar van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt (iii). OCS heeft overigens ook het recht om in dat laatste geval (iii) zijn werkzaamheden op te schorten. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van de Klant.

Betaling en zekerheid (artikel 4)

 1. Ongeacht de redenen waarom, is de Klant na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum en zonder dat een ingebrekestelling vereist is in verzuim. Verrekening of opschorting van eigen verplichtingen door de Klant is niet toegestaan.
 2. Vanaf de vijftiende dag is de Klant gehouden om aan OCS alle (buiten)gerechtelijke kosten van 15% en rente (1,5% per maand) te vergoeden, beiden te berekenen over het openstaande bedrag met een minimum van € 750,- (rente en kosten, ex BTW).
 3. Van de betalingen worden eerst de kosten en rente voldaan. Het resterende bedrag wordt in mindering gebracht op de hoofdsom.
 4. Het door de Klant eenzijdig wijzigen c.q. zelf uitvoeren van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan levert geen korting of recht van restitutie op waarbij tevens geldt dat daardoor garanties komen te vervallen.
 5. De Klant stemt er bij voorbaat en onvoorwaardelijk mee in om, indien OCS daarom verzoekt, (extra) zekerheden te verschaffen en dat de daarmee verband houdende kosten voor rekening van de Klant zijn.

Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid (artikel 5)

 1. De Klant garandeert dat op de door hem verstrekte gegevens en materialen geen rechten van derden rusten (i), dat deze voldoen aan de daaraan te stellen eisen (ii) en dat deze zondermeer geschikt zijn om door OCS gebruikt te worden(iii). De Klant garandeert ook dat de door hem op welke wijze dan ook verstrekte (elektronische) bestanden vrij zijn van virussen en defecten. De Klant vrijwaart OCS voor de (financiële) gevolgen van het niet (kunnen) nakomen van de in dit artikel bovengenoemde garanties.
 2. OCS garandeert dat de door hem te leveren zaken voldoen aan de daaraan voor normaal gebruik te stellen eisen waarbij wel geldt dat de garantie beperkt is tot de door de leveranciers van de betreffende zaken verstrekte (fabriek)garanties. De Klant heeft alleen recht op garantie als die aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. De aansprakelijkheid van OCS is beperkt tot maximaal het bedrag dat zijn verzekeraar in voorkomende situaties uitkeert, maar zal nooit meer bedragen dan het door OCS gefactureerde bedrag ex BTW en ex kosten materialen en kosten van door OCS ingeschakelde derden.
 4. OCS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ook niet als deze door hem zijn ingeschakeld. Evenmin is OCS aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade, gederfde omzet en/of winst, schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie en niet gerealiseerde besparingen.
 5. Partijen zullen geheimhouding betrachten over wat zij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst over elkaar en elkaars relaties te weten komen.

Opschorting en opzegging vanwege overmacht en financiële onmacht Klant (artikel 6)

 1. Partijen beschouwen alle omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van OCS waaronder overmacht waardoor OCS zijn verplichtingen niet (tijdig) kan nakomen als (gewichtige) redenen op grond waarvan OCS zonder schadeplichtig te worden zijn verplichtingen mag opschorten of de Overeenkomst mag beëindigen.
 2. Zonder zelf schadeplichtig te worden, is OCS bevoegd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze op te zeggen als:

(1)   er goede grond is om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet (volledig) zal

nakomen of niet nakomt waaronder ook valt het niet stellen van (aanvullende) zekerheid;

(2)   de Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of is verleend, zijn faillissement is aangevraagd of is uitgesproken daaronder ook begrepen het aanbieden van of sluiten van een schuldeisersakkoord;

(3)   de Klant zijn activiteiten heeft gestaakt of heeft verkocht of de zeggenschap in zijn onderneming is verloren;

(4)   beslag is gelegd op vermogensbestanddelen van de Klant;

 1. Doet zich één van de (1-4) genoemde omstandigheden voor en maakt OCS daarbij gebruik van een hem toegekend recht dan laat dit onverlet het recht op volledige schadevergoeding. Bovendien worden alle vorderingen van OCS dan per direct en voor het geheel opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud, geheimhouding en I.E. (intellectuele eigendom) rechten (artikel 7)

 1. Zolang de Klant nog niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, blijft OCS eigenaar van alle door hem in verband met de Overeenkomst verkochte en/of gebruikte en/of ter beschikking gestelde zaken.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om op welke wijze dan ook het eigendomsrecht van OCS aan te tasten of te niet te doen waarbij de Klant verplicht is om al het redelijke te doen om het eigendomsrecht van OCS te beschermen en de daaronder vallende zaken herkenbaar als zijnde het eigendom van OCS te bewaren en daarmee zorgvuldig om te gaan. Onder dat laatste valt ook het verzekeren daarvan en al datgene te doen wat nodig is om de verzekeringspenningen aan OCS uit te (laten) keren waarbij de Klant op eerste verzoek verplicht is de betreffende polissen door OCS te laten inzien en indien nodig ter beschikking te stellen.
 3. De Klant geeft nu al, indien zich één van de in het hier voorgaande artikel (artikel 6) genoemde omstandigheden voordoet en/of de Klant in verzuim is, OCS onvoorwaardelijk en onherroepelijk volmacht om op zijn (Klant) kosten al die maatregelen te (laten) nemen die hij (OCS) voor de uitoefening en bescherming van zijn eigendomsrechten nodig acht waaronder ook het terug (laten) halen van daaronder vallende zaken.
 4. Partijen zullen over al wat zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van elkaar of hun relaties te weten komt geheimhouding betrachten.
 5. Intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van het woord verband houdende met de Overeenkomst komen toe aan OCS.
 6. Daar waar voor de vestiging en/of uitoefening van rechten door OCS de medewerking van Klant vereist is, wordt deze bij voorbaat, onherroepelijk, onvoorwaardelijk en kosteloos toegezegd.

Overige (artikel 8)

 1. Indien om wat voor reden dan ook OCS moet overgaan tot het uit de markt halen van door haar geleverde zaken, zal de Klant daaraan meewerken. Doet de Klant dat niet dan komen de gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
 2. De Klant gaat ermee akkoord dat voor een goede uitvoering van deze Overeenkomst zijn gegevens daaronder begrepen die van zijn medewerkers die met de met de uitvoering van deze Overeenkomst belast zijn aan derden mogen worden doorgegeven.

Slotbepalingen (artikel 9)

 1. De Klant is verplicht om iedere omstandigheid waarvan hij weet of kan weten dat kennisname daarvan voor OCS van belang kan zijn direct schriftelijk (kan ook per mail) aan OCS te melden.
 2. Aan de gehanteerde kopjes per artikel kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Tussen Partijen is, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, Nederlands recht van toepassing en tenzij een andere Rechtbank Sector Kanton rechtsmacht heeft, is de bevoegde rechter de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
This site is registered on wpml.org as a development site.