Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OCS WORKPLACES B.V. / OCS PLUS B.V. / INSPIRATION OFFICE B.V. (AVOCS201804)

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkom-sten tussen OCS Workplaces B.V., OCS Plus B.V., en Inspiration Office B.V. (verder gezamenlijk te noemen: “OCS”) enerzijds en hun klanten (verder: “de Klant”) anderzijds.
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien OCS gebruik maakt van derden.
c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Aanbiedingen, prijzen, totstandkoming overeenkomsten
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van OCS zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en eventuele andere heffingen.
c. OCS kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
d. Een overeenkomst met OCS komt tot stand, zodra OCS de verstrekte opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel zodra OCS een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de verstrekte opdracht.

3. Levering en risico-overgang
a. Levering geschiedt:
- door terbeschikkingstelling van het gekochte aan het adres van OCS ten behoeve van de Klant;
- door aflevering van het gekochte aan het adres van de Klant;
- door terbeschikkingstelling van het gekochte aan een door de Klant opgegeven adres.
b. Bij terbeschikkingstelling van het gekochte aan het adres van OCS ten behoeve van de Klant, dient de Klant binnen twee weken na dagtekening van het bericht van OCS aan de Klant dat het verkochte ter beschikking staat, het gekochte af te halen.
c. Bij aflevering van het verkochte door OCS aan het adres van de Klant c.q. het door de Klant opgegeven adres, dient de Klant het verkochte onmiddellijk af te nemen.
d. Indien de Klant het verkochte niet (tijdig) conform het bovenstaande afneemt of afhaalt, is OCS gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf van OCS c.q. het ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan binnen de termijn van twee weken als genoemd onder b, als-mede tijdens de periode van stalling, is voor rekening van de Klant.
e. Het risico van het verkochte gaat op de Klant over op het moment dat het verkochte het bedrijf van OCS verlaat.
f. Bij levering af fabriek worden de gekochte producten vervoerd voor rekening en risico van de Klant die voor een voldoende verzekering dient te zorgen.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. OCS zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren.
b. (Leverings)termijnen van OCS gelden als indicatie.
c. De Klant is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens haar aan OCS verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Wordt aan deze verplichting door de Klant niet of niet voldoende voldaan, dan heeft OCS het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Klant in rekening te brengen. De Klant vrijwaart OCS voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
d. OCS is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele aan-sprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.

5. Betaling en zekerheden
a. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een beroep door de Klant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.
b. OCS heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen.
c. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
d. Alle kosten die door OCS moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte ko-men voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Staffel buiten-gerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,-.
e. Bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na de vervaldatum schriftelijk ter kennis van OCS te worden gebracht. Bij gebreke van tijdige reclamatie wordt de Klant geacht met de verzonden factuur in te stemmen. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.

6. Annulering en wijziging van de overeenkomst
a. Annulering of wijziging door de Klant van een overeenkomst is enkel mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke instemming door OCS.

7. Ontbinding en opschorting
a. OCS kan, in aanvullening op de wettelijke bepalingen omtrent ontbinding, de overeenkomst met de Klant te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid je-gens de Klant, per direct ontbinden indien de Klant haar opeisbare schulden onbetaald laat, indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien voor de Klant surséance van betaling wordt aangevraagd, in-dien de Klant diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van de Klant wordt gelegd of indien de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen.
b. Indien de Klant een of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, heeft OCS het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de over-eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van OCS op schadevergoeding.

8. Overmacht
a. Tekortkomingen van OCS in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, in-dien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer gel-dende opvattingen voor haar rekening komen.
b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door fa-briek/importeur, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door OCS bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
c. In geval van overmacht is OCS gerechtigd om nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

9. Klachten/toleranties
a. De Klant is verplicht tot controle van de geleverde producten op het moment van aflevering en om de door OCS verrichte werkzaamheden te controleren, zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.
b. Klachten dienen onmiddellijk nadat de Klant ze heeft ontdekt, maar uiterlijk binnen zeven dagen na ont-vangst van de producten schriftelijk bij OCS te zijn ingediend. Klachten wegens uiterlijk waarneembare be-schadigingen dienen door de Klant op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
c. Niet zichtbare gebreken dienen binnen de garantietermijn schriftelijk aan OCS te worden gemeld.
d. Indien een klacht niet binnen de in de hierboven vermelde termijnen aan OCS is gemeld, is geen beroep mogelijk op garantie.
e. Klachten geven de Klant niet het recht om betaling van het door haar verschuldigde op te schorten.
f. OCS kan een tijdig ingediende klacht pas in behandeling nemen, nadat de Klant de informatie heeft verstrekt die noodzakelijk is om de klacht te kunnen beoordelen. De Klant dient OCS in de gelegenheid te stellen de klacht te controleren. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal OCS de nodige tijd moeten worden ge-gund om de geleverde producten gratis te vervangen tegen terug levering van de oorspronkelijke geleverde producten.
g. OCS spant zich in om overeenkomstig de overeengekomen order te leveren. Afwijkingen van overeengeko-men kleuren, gewichten, hoeveelheden, maten, bedrukking en/of andere uitvoeringsaanduidingen geven geen recht de levering niet te aanvaarden, tenzij de afwijking zodanig is dat deze onaanvaardbaar is. De af-wijkingen dienen te worden beoordeeld aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde pro-ducten en niet aan de hand van enkele uitzonderlijke exemplaren.

10. Garantie
a. OCS garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn be-stemd.
b. De Klant heeft recht op garantie, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
c. De garantie is beperkt tot de fabrieksgarantie als verstrekt door de (toe)leveranciers van de producten.
d. OCS heeft het recht naar eigen keuze de producten te vervangen na terugzending daarvan in originele toe-stand, de producten te herstellen dan wel de voor de betreffende producten betaalde vergoeding aan de Klant terug te betalen.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. OCS is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, alsmede gebruik van producten voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn, dan wel van een gebruik van producten dat re-delijkerwijs niet te verwachten valt.
b. De aansprakelijkheid van OCS is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van OCS wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van OCS niet of niet volledig is gedekt, dan is de aansprake-lijkheid van OCS beperkt tot ten hoogste de grootte van de onderliggende order, met een maximum van € 7.500,-.
c. OCS sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot ge-volgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, en kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
d. OCS is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde der-de(n).
e. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen één jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij OCS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schade-vergoeding vervalt.

12. Eigendomsvoorbehoud
a. De door OCS geleverde producten blijven eigendom van OCS totdat de Klant al hetgeen wat OCS van de Klant te vorderen heeft of zal hebben, met inbegrip van rente en kosten, daaronder begrepen een eventueel te betalen (schade)vergoeding, aan OCS heeft betaald.
b. De Klant is niet bevoegd de door OCS geleverde producten te verpanden anders dan in het kader van de normale uitoefeningen van haar bedrijf of beroep.
c. De Klant is niet gerechtigd de niet of onvolledig betaalde zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13. Recall
a. De Klant is verplicht aan OCS alle medewerking te verlenen, indien OCS er om welke reden dan ook toe overgaat door haar geleverde producten uit de markt te nemen (hierna: ‘recall-actie’).
b. De Klant is gehouden om onverwijld uitvoering te geven aan een verzoek van OCS tot het uitvoeren van een recall-actie, bij gebreke waarvan zij direct in verzuim is en de kosten in verband met de recall-actie en de schade als gevolg van het gebrek onverkort voor rekening van de Klant zullen zijn, ongeacht voor wiens risi-co de recall-actie komt.

14. Privacy
a. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden ge-bruikt/verwerkt, zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door OCS worden gebruikt en beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verorde-ning Gegevensbescherming.
b. OCS zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van de persoons-gegevens die OCS in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatrege-len zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de persoons-gegevens te voorkomen. Hierbij zal OCS de aard van de verwerking afwegen tegen de te nemen maatrege-len.
c. Voor vragen met betrekking tot haar gegevens kan de Klant contact opnemen met OCS via +31(0)73 687 1071.

15. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
a. Op de rechtsverhouding tussen OCS en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepas-sing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Geschillen zullen in eerste aanleg
c. worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant; niettemin heeft OCS het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon/vestigingsplaats van de Klant.

16. Slotbepalingen
a. OCS heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voorzover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te an-nuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.
b. Bij nietigheid of onverbindend van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
c. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. Bij interpretatieverschillen zal de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden leidend zijn.
d. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van OCS (https://www.ocs-steelcase.nl/nl/algemene-voorwaarden-0), zal gelden.

Algemene Voorwaarden OCS+

OCS_Plus_Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden OCS Workplaces

OCS-Workplaces_Algemene_Voorwaarde

Meer weten?

Back to top